27/02/2024

Επιστολή 20 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το καθεστώς προστασίας του λύκου στην Ευρώπη

Είκοσι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, προσυπογράφουν επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας του να ψηφίσει «κατά» της αλλαγής καθεστώτος της προστασίας του λύκου στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ. Η επιστολή αυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας περισσότερων από 300 Οργανώσεων από όλη την Ευρώπη να μην τροποποιηθεί το καθεστώς προστασίας του είδους.

Αναλυτικά η επιστολή που έστειλαν οι οργανώσεις στις 22/02/2024:

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θ. Σκυλακάκη ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, e-mail: secmin@ypen.gr

Θέμα: Έκκληση για απόρριψη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της πρότασης της ΕΕ για μείωση του καθεστώτος προστασίας του λύκου

22/02/24

Με την παρούσα επιστολή, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις, σας καλούμε να απορρίψετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του καθεστώτος προστασίας του λύκου στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης, και να στείλετε ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ενωσιακές και διεθνείς δεσμεύσεις της για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν αλλαγή του προστατευτικού καθεστώτος. Αντιθέτως, στην πρόσφατη εμπεριστατωμένη ανάλυση της Επιτροπής για την κατάσταση των λύκων στην ΕΕ δεν παρασχέθηκαν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν μια αλλαγή. Ο λύκος βρίσκεται σε δυσμενές καθεστώς διατήρησης σε έξι από τις επτά βιογεωγραφικές περιοχές της ΕΕ(1) σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών το 2019(2).

Στην Ελλάδα, ο λύκος, αν και έχει επανακάμψει στο μεγαλύτερο μέρος της αρχικής κατανομής του, παραμένει σε «ανεπαρκή» κατάσταση διατήρησης (με τάσεις βελτίωσης), καθώς δεν πληρούνται στο σύνολό τους τα 8 απαραίτητα εκείνα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ε.Ε., βάσει της οδηγίας 92/43, για την ταξινόμηση του πληθυσμού σε «ικανοποιητική» κατάσταση διατήρησης (favourable conservation status), ενώ η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε όπου δεν έχει θεσπιστεί και υλοποιηθεί σχέδιο δράσης για το είδος(3).

Συνεπώς, η μείωση του καθεστώτος προστασίας υπονομεύει έντονα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη θέσπιση μέτρων για την επίτευξη της συνύπαρξης μεταξύ λύκων και τοπικών κοινοτήτων. Δημιουργεί την αντίληψη ότι η εξόντωση λύκων είναι μια λύση για την αντιμετώπιση των ζημιών, ενώ είναι σαφές ότι η συνεχής επένδυση σε προληπτικά μέτρα είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ λύκων και κτηνοτροφίας.

λύκοι στην Δαδιά ΚΑΛΛΙΣΤΩ Γ.Ηλιόπουλος.png

Η λήψη αποφάσεων που δεν βασίζονται στην επιστήμη δημιουργεί ένα ανησυχητικό προηγούμενο και ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την οποία οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι υπερήφανοι: Ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν για τη νομοθεσία με βάση την επιστήμη, τα συμφέροντα των πολιτών και τη δέουσα ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της δράσης και της αδράνειας.

Αντ' αυτού, η ΕΕ πρέπει:

 • να διασφαλίσει ότι το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας για τους λύκους, όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία της ΕΕ για τους οικοτόπους, θα διατηρηθεί και θα εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη,
 • να προωθήσει την υιοθέτηση μέτρων συνύπαρξης μεταξύ λύκων και τοπικών κοινοτήτων, δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέτρων, δεν αξιοποιούνται επί του παρόντος επαρκώς από τα κράτη μέλη,
 • να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που παρέχουν ακριβείς, επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για τους λύκους στο κοινό.

Η προστασία των λύκων στην Ευρώπη δεν είναι μόνο θέμα οικολογικής σημασίας, αλλά και αντανάκλαση της δέσμευσής μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των αξιών της συνύπαρξης και της ανοχής. Οι λύκοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και η επιστροφή του λύκου σε μέρη της Ευρώπης όπου το είδος είχε προηγουμένως εξαφανιστεί αποτελεί σημαντική επιτυχία διατήρησης που δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

λύκος στην Δαδιά ΚΑΛΛΙΣΤΩ Γ.Ηλιόπουλος.png

Η προστασία των λύκων στην Ευρώπη δεν είναι μόνο θέμα οικολογικής σημασίας, αλλά και αντανάκλαση της δέσμευσής μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των αξιών της συνύπαρξης και της ανοχής. Οι λύκοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και η επιστροφή του λύκου σε μέρη της Ευρώπης όπου το είδος είχε προηγουμένως εξαφανιστεί αποτελεί σημαντική επιτυχία διατήρησης που δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις:

 1. ΑΝΙΜΑ
 2. ΑΡΙΩΝ
 3. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 4. ΑΡΧΕΛΩΝ
 5. Δράση για την Άγρια Ζωή
 6. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 7. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 8. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
 9. Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»
 10. Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης
 11. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
 12. ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
 13. Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης
 14. i-Sea
 15. Greenpeace
 16. Green Tank
 17. MEDASSET
 18. MedINA
 19. Mom
 20. WWF Ελλάς

logo 20 οργ. για λύκο.png

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σπύρο Ψαρούδα, Διευθυντή της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ, spyros@callisto.gr, 6999915200


 1. European Commission, Directorate-General for Environment, Blanco, J., Sundseth, K., The situation of the wolf (Canis lupus) in the European Union – An in-depth analysis, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2779/187513
 2. Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης του λύκου στην ΕΕ από την Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ζημιές στα αγροτικά ζώα παραμένουν περιορισμένες: Σε μεγάλη κλίμακα, ο αντίκτυπος των λύκων στο ζωικό κεφάλαιο στην ΕΕ είναι πολύ μικρός. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 60 εκατομμύρια πρόβατα στην ΕΕ, το επίπεδο της θανάτωσης προβάτων από τους λύκους αντιπροσωπεύει ετήσιο ποσοστό 0,065%. Τα επίπεδα θανάτωσης είναι χαμηλότερα στις περιοχές όπου η παρουσία των μεγάλων σαρκοφάγων ήταν συνεχής σε σύγκριση με τις περιοχές όπου εξαφανίστηκαν και επέστρεψαν τα τελευταία 50 χρόνια. Η διαθεσιμότητα της φυσικής λείας, τα χαρακτηριστικά του τοπίου και η χρήση μέτρων προστασίας επηρεάζουν επίσης τη συχνότητα των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο.
 3. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, δεν έχει υποστηριχθεί από την πολιτική ηγεσία, ούτε έχει εφαρμοσθεί από τα αρμόδια υπουργεία, η εφαρμογή σε οριζόντια εθνική κλίμακα των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων με τον πρωτογενή τομέα, είτε αυτά είναι παραδοσιακά είτε σύγχρονα. Επιπλέον, εδώ και δεκαετίες, δεν έχει εκσυγχρονιστεί το σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ώστε να υποστηρίζει έμπρακτα και να ενθαρρύνει την εφαρμογή και διάδοση των μέτρων αυτών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/04/2024

  Νέο! «Υποτροφίες» για πρακτική εμπειρία- άσκηση στα διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Φέτος δίνεται η ευκαιρία να υποστηριχθεί η συμμετοχή μικρού αριθμού εθελοντών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας καθώς και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής. Δείτε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για το 2024.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/04/2024

  Συντονισμός για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο: Τοπικές Αρχές και τουρισμός ενώνουν δυνάμεις

  Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έθιξε καίρια ζητήματα, όπως η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της Καρέττα. Δεδομένης της τουριστικής δραστηριότητας στις παραλίες ωοτοκίας, η ενεργή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των μέτρων κρίνεται απαραίτητη.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/04/2024

  «Τουρίστες και χελώνες;» Απλώνεται η περιβαλλοντική εκστρατεία ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα

  Στο δρόμο του αειφόρου τουρισμού στρατεύεται ξανά, μετά την πανδημία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στόχος της νέας εκστρατείας είναι να φθάσουν οι πληροφορίες για τον ορθό κώδικα συμπεριφοράς επισκεπτών σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας σε συνεργασία με τον τουριστικό τομέα.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/04/2024

  LIFE MareNatura - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  03/04/2024

  Οι πολίτες μας ενημερώνουν για εκβρασμούς θαλάσσιων χελωνών

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε την προσπάθεια καταγραφής των περιστατικών που νεκρές χελώνες ξεβράζονται στις ελληνικές ακτές από το 1992. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αύξηση στις καταγραφές αυτές που όμως μπορεί να οφείλεται στο ότι περισσότεροι συμπολίτες μας αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Μάθε περισσότερα…

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/03/2024

  Συμβάλλουμε στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας και της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών

  Στο παρελθόν, μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχαν στην διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών που εκδόθηκε το 1995 και σήμερα, στη συγγραφή του ανανεωμένου Εγχειριδίου Έρευνας και Προστασίας για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών, συμμετέχουν τρεις συνεργάτες του Συλλόγου.

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  08/03/2024

  Τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς για το 2023

  Αυτά είναι τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς του ΑΡΧΕΛΩΝ για το 2023.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Η δυνατή εμπειρία του Frederique στο Κέντρο Διάσωσης

  Στον ΑΡΧΕΛΩΝ, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εργαστείς μαζί με καινούργιους ανθρώπους, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εθελοντισμού.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/02/2024

  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων ΑΡΧΕΛΩΝ 2023: Υπάρχουν και καλά νέα!

  Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοικτή ετήσια Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της δράσης του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/02/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες στους Ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας

  Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων, αυτών των ευάλωτων περιοχών του πλανήτη που αποτελούν καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, αλλά και για πολλά άλλα είδη άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και οι θαλάσσιες χελώνες.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  24/01/2024

  Γιατί τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι διεθνή;

  Τα προγράμματα προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ οργανώνονται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών που φθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως την Ν.Κορέα, την Αυστραλία και την Κολομβία. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πεδίο ή των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και στις οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαμένουν οι εθελοντές, είναι απαραίτητη για τα προγράμματα.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/01/2024

  Κοινό ΔΤ: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Επιταχύνοντας την Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Η δημοσιοποίηση της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης να διευρύνει, έστω και μεταβατικά, την εκτός σχεδίου δόμηση έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις – πράγμα αξιοσημείωτο για σχέδιο νόμου που δεν έχει καν ακόμα δημοσιευθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας είναι αντίθετο στην περαιτέρω οικοπεδοποίηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανεξέλεγκτη και άναρχη διεύρυνση των οικισμών.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/01/2024

  Ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες με δεξαμενές και εντυπωσιακά παλιά βαγόνια τρένου έχει στήσει εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

  Χελώνες συνδεδεμένες με φιάλες ορού ή μπανταρισμένες με επιδέσμους, δεξαμενές περίθαλψης και δεξαμενές αποκατάστασης με ειδικό περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, θερμοκήπια ανάρρωσης, αλλά και… ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ!

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/01/2024

  Θέσεις Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024.

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!