09/12/2022

Θέσεις Υπεύθυνων & Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023.

Στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό κόλπο, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη υλοποιούνται κάθε χρόνο οργανωμένα προγράμματα εθελοντισμού που αφορούν την καταγραφή και προστασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στα προγράμματα συμμετέχουν εκπαιδευμένοι εθελοντές/ ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η κύρια μέριμνα και ευθύνη των Υπευθύνων (Project Managers – με 12μηνη πλήρη απασχόληση) και των Βοηθών (Project Assistants - 6μηνη πλήρη απασχόληση).

Οι θέσεις Υπευθύνων ( Project Μ anagers ) αφορούν συνεργάτες 12μηνης πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα επέκτασης.

Οι Υπεύθυνοι χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα εργασίας των παραπάνω με ελαστικό ωράριο και συχνές μετακινήσεις, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για τουλάχιστον 6 μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) στην περιοχή ευθύνης τους.

Η περιοχή ευθύνης κάθε Υπευθύνου είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και οι θέσεις θα καθοριστούν επακριβώς κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Για τις θέσεις Υπεύθυνων (Project Μanagers) είναι απαραίτητα τα εξής:

Πτυχίο εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης σχετικό με (ενδεικτική λίστα):

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

Εργασιακή εμπειρία (όχι απαραίτητα στον κλάδο)

Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

Θα εκτιμηθεί η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Τα κύρια καθήκοντα του Υπεύθυνου ( Project Μ anager ) περιλαμβάνουν:

Εκτέλεση και συντονισμό του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και προϋπολογισμό

Οικονομική διαχείριση σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης (διαχείριση υλικού οικονομικής ενίσχυσης και τήρηση ταμείου)

Διαχείριση, εμψύχωση και αξιολόγηση εποχικού προσωπικού και εθελοντών

Παραλαβή και έλεγχο όλων των σχετικών αναφορών και βάσεων δεδομένων

Σύνταξη αναφορών, απολογισμού, αξιολόγησης και στοχοθεσίας του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του

Παρακολούθηση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών και εξοπλισμού

Ανάπτυξη συνεργασιών και διοργάνωση εκδηλώσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές και τα τοπικά ΜΜΕ

Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων και φύλλων κατανομής χρόνου

Συστηματική συλλογή και αποστολή υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, πληροφορίες, βίντεο) για συγγραφή άρθρων, δελτίων τύπου

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων

Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

Οι θέσεις Βοηθών ( Project Assistants ) αφορούν συνεργάτες 6μηνης απασχόλησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) με δυνατότητα επέκτασης, για την υποστήριξη των Υπεύθυνων (Project manager). Οι Βοηθοί αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας συγκεκριμένα από τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο Υπεύθυνος (βλέπε σημείο 2) ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας.

Οι Βοηθοί θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συχνών μετακινήσεων, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για 6 μήνες στην περιοχή ευθύνης τους, που μπορεί να είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και θα καθοριστεί κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Το επιθυμητό προφίλ υποψηφίων για τις θέσεις των Βοηθών (Project Assistants) είναι:

Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια εκπαίδευσης/ επαγγελματικής κατάρτισης σχετικής με (ενδεικτική λίστα):

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

Να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού ή δράσεις για το περιβάλλον για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι Βοηθοί χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

Διαμονή στις κατασκηνώσεις των ερευνητικών σταθμών

Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις περιοχές προγραμμάτων και την ιστορία του ΑΡΧΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με σύντομη επιστολή στα αγγλικά και ελληνικά, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν και θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τις θέσεις αυτές στο apply @archelon.gr

αναγράφοντας έναν από τους Κωδικούς (ΥΠ-Πεδίου ή ΒΟΗ-Πεδίου) στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικά δεδομένα.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

Η επιλογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/04/2024

  Νέο! «Υποτροφίες» για πρακτική εμπειρία- άσκηση στα διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Φέτος δίνεται η ευκαιρία να υποστηριχθεί η συμμετοχή μικρού αριθμού εθελοντών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας καθώς και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής. Δείτε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για το 2024.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/04/2024

  Συντονισμός για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο: Τοπικές Αρχές και τουρισμός ενώνουν δυνάμεις

  Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έθιξε καίρια ζητήματα, όπως η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της Καρέττα. Δεδομένης της τουριστικής δραστηριότητας στις παραλίες ωοτοκίας, η ενεργή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των μέτρων κρίνεται απαραίτητη.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/04/2024

  «Τουρίστες και χελώνες;» Απλώνεται η περιβαλλοντική εκστρατεία ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα

  Στο δρόμο του αειφόρου τουρισμού στρατεύεται ξανά, μετά την πανδημία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στόχος της νέας εκστρατείας είναι να φθάσουν οι πληροφορίες για τον ορθό κώδικα συμπεριφοράς επισκεπτών σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας σε συνεργασία με τον τουριστικό τομέα.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/04/2024

  LIFE MareNatura - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  03/04/2024

  Οι πολίτες μας ενημερώνουν για εκβρασμούς θαλάσσιων χελωνών

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε την προσπάθεια καταγραφής των περιστατικών που νεκρές χελώνες ξεβράζονται στις ελληνικές ακτές από το 1992. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αύξηση στις καταγραφές αυτές που όμως μπορεί να οφείλεται στο ότι περισσότεροι συμπολίτες μας αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Μάθε περισσότερα…

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/03/2024

  Συμβάλλουμε στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας και της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών

  Στο παρελθόν, μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχαν στην διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών που εκδόθηκε το 1995 και σήμερα, στη συγγραφή του ανανεωμένου Εγχειριδίου Έρευνας και Προστασίας για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών, συμμετέχουν τρεις συνεργάτες του Συλλόγου.

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  08/03/2024

  Τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς για το 2023

  Αυτά είναι τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς του ΑΡΧΕΛΩΝ για το 2023.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Η δυνατή εμπειρία του Frederique στο Κέντρο Διάσωσης

  Στον ΑΡΧΕΛΩΝ, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εργαστείς μαζί με καινούργιους ανθρώπους, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εθελοντισμού.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/02/2024

  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων ΑΡΧΕΛΩΝ 2023: Υπάρχουν και καλά νέα!

  Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοικτή ετήσια Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της δράσης του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  27/02/2024

  Επιστολή 20 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το καθεστώς προστασίας του λύκου στην Ευρώπη

  Είκοσι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, προσυπογράφουν επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας του να ψηφίσει «κατά» της αλλαγής καθεστώτος της προστασίας του λύκου στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/02/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες στους Ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας

  Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων, αυτών των ευάλωτων περιοχών του πλανήτη που αποτελούν καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, αλλά και για πολλά άλλα είδη άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και οι θαλάσσιες χελώνες.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  24/01/2024

  Γιατί τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι διεθνή;

  Τα προγράμματα προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ οργανώνονται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών που φθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως την Ν.Κορέα, την Αυστραλία και την Κολομβία. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πεδίο ή των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και στις οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαμένουν οι εθελοντές, είναι απαραίτητη για τα προγράμματα.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/01/2024

  Κοινό ΔΤ: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Επιταχύνοντας την Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Η δημοσιοποίηση της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης να διευρύνει, έστω και μεταβατικά, την εκτός σχεδίου δόμηση έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις – πράγμα αξιοσημείωτο για σχέδιο νόμου που δεν έχει καν ακόμα δημοσιευθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας είναι αντίθετο στην περαιτέρω οικοπεδοποίηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανεξέλεγκτη και άναρχη διεύρυνση των οικισμών.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/01/2024

  Ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες με δεξαμενές και εντυπωσιακά παλιά βαγόνια τρένου έχει στήσει εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

  Χελώνες συνδεδεμένες με φιάλες ορού ή μπανταρισμένες με επιδέσμους, δεξαμενές περίθαλψης και δεξαμενές αποκατάστασης με ειδικό περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, θερμοκήπια ανάρρωσης, αλλά και… ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ!

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!