09/12/2022

Θέσεις Υπεύθυνων & Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023.

Στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό κόλπο, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη υλοποιούνται κάθε χρόνο οργανωμένα προγράμματα εθελοντισμού που αφορούν την καταγραφή και προστασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στα προγράμματα συμμετέχουν εκπαιδευμένοι εθελοντές/ ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η κύρια μέριμνα και ευθύνη των Υπευθύνων (Project Managers – με 12μηνη πλήρη απασχόληση) και των Βοηθών (Project Assistants - 6μηνη πλήρη απασχόληση).

Οι θέσεις Υπευθύνων ( Project Μ anagers ) αφορούν συνεργάτες 12μηνης πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα επέκτασης.

Οι Υπεύθυνοι χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα εργασίας των παραπάνω με ελαστικό ωράριο και συχνές μετακινήσεις, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για τουλάχιστον 6 μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) στην περιοχή ευθύνης τους.

Η περιοχή ευθύνης κάθε Υπευθύνου είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και οι θέσεις θα καθοριστούν επακριβώς κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Για τις θέσεις Υπεύθυνων (Project Μanagers) είναι απαραίτητα τα εξής:

Πτυχίο εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης σχετικό με (ενδεικτική λίστα):

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

Εργασιακή εμπειρία (όχι απαραίτητα στον κλάδο)

Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

Θα εκτιμηθεί η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Τα κύρια καθήκοντα του Υπεύθυνου ( Project Μ anager ) περιλαμβάνουν:

Εκτέλεση και συντονισμό του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και προϋπολογισμό

Οικονομική διαχείριση σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης (διαχείριση υλικού οικονομικής ενίσχυσης και τήρηση ταμείου)

Διαχείριση, εμψύχωση και αξιολόγηση εποχικού προσωπικού και εθελοντών

Παραλαβή και έλεγχο όλων των σχετικών αναφορών και βάσεων δεδομένων

Σύνταξη αναφορών, απολογισμού, αξιολόγησης και στοχοθεσίας του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του

Παρακολούθηση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών και εξοπλισμού

Ανάπτυξη συνεργασιών και διοργάνωση εκδηλώσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές και τα τοπικά ΜΜΕ

Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων και φύλλων κατανομής χρόνου

Συστηματική συλλογή και αποστολή υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, πληροφορίες, βίντεο) για συγγραφή άρθρων, δελτίων τύπου

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων

Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

Οι θέσεις Βοηθών ( Project Assistants ) αφορούν συνεργάτες 6μηνης απασχόλησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) με δυνατότητα επέκτασης, για την υποστήριξη των Υπεύθυνων (Project manager). Οι Βοηθοί αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας συγκεκριμένα από τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο Υπεύθυνος (βλέπε σημείο 2) ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας.

Οι Βοηθοί θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συχνών μετακινήσεων, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για 6 μήνες στην περιοχή ευθύνης τους, που μπορεί να είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και θα καθοριστεί κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Το επιθυμητό προφίλ υποψηφίων για τις θέσεις των Βοηθών (Project Assistants) είναι:

Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια εκπαίδευσης/ επαγγελματικής κατάρτισης σχετικής με (ενδεικτική λίστα):

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

Να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού ή δράσεις για το περιβάλλον για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι Βοηθοί χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

Διαμονή στις κατασκηνώσεις των ερευνητικών σταθμών

Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις περιοχές προγραμμάτων και την ιστορία του ΑΡΧΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με σύντομη επιστολή στα αγγλικά και ελληνικά, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν και θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τις θέσεις αυτές στο apply @archelon.gr

αναγράφοντας έναν από τους Κωδικούς (ΥΠ-Πεδίου ή ΒΟΗ-Πεδίου) στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικά δεδομένα.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

Η επιλογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  27/09/2023

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023: Υπάρχουν ξενοδοχεία φιλικά προς τις θαλάσσιες χελώνες στη βόρεια Κρήτη;

  Γιατί είναι σημαντικός ο τουρισμός για τις θαλάσσιες χελώνες;

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  22/09/2023

  Κοινή ανακοίνωση για την κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ευρώπη

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/09/2023

  Ευκαιρία εργασίας: Συνεργάτης για θέματα τουρισμού

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για θέματα τουρισμού

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/09/2023

  Ο Λίλο μας, η μικρή πρασινοχελώνα, τα κατάφερε!

  Τον Νοέμβριο του 2021 μία μικρή Πράσινη θαλάσσια χελώνα έφτασε στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ με πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εντατικής θεραπείας, μία Τετάρτη τον Σεπτέμβριο του 2023 πήρε επιτέλους εξιτήριο και επέστρεψε στην θάλασσα!

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Οι αφύσικες καταστροφές να γίνουν μάθημα για κλιματικά ανθεκτική Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Η Σταδιακή Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/09/2023

  Πίσω στα θρανία και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Το μοναδικό νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων, αυτή τη φορά κλείνοντας θέση στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αυτοί που σώζουν τα τραυματισμένα άγρια ζώα στην Ελλάδα ( νέο βίντεο)

  Βρέθηκε τραυματισμένο άγριο ζώο, οτιδήποτε από αρκούδα, αετό, μικροπούλια μέχρι θαλάσσια χελώνα, φώκια, δελφίνι; Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα περιθάλψουν. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ετοίμασε ένα βίντεο, όπου οι άνθρωποι της περίθαλψης μιλούν γι΄αυτό που τους παρακινεί και συνεχίζουν…

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πρίν λίγες μέρες. Λάτρης της φύσης, της θάλασσας και των βουνών, βοήθησε στη δημιουργία του τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/08/2023

  Παγκόσμιο ρεκόρ 37 χρόνων αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα στη Ζάκυνθο – Αυξημένος φέτος ο αριθμός στις φωλιές

  Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της φετινής ομάδας παρακολούθησης της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο, ανακοινώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Με βάση τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις του, ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατάφερε να πιστοποιήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ καταγεγραμμένης ωοτοκίας για χελώνες Καρέττα.

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  07/08/2023

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα: Δεν τις αγγίζουμε! Δεν τις ταΐζουμε!

  Όπως είναι γνωστό 35 νέα περιστατικά επίθεσης θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους έχουν ήδη καταγραφεί κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο και προστίθενται στον ήδη μακρύ κατάλογο των 200 περίπου καταγεγραμμένων περιστατικών, όπως αυτά έχουν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα καλοκαίρια στα μητρώα του Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  01/08/2023

  Συνέντευξη με μια εθελόντρια: Lea Heinen, Κέντρο Διάσωσης

  Η Lea μοιράζεται την εμπειρία της ως εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ: «Νομίζω ότι όταν μια χελώνα αρχίζει να τρώει μετά από ένα μήνα προσπάθειας, όταν μπορείς να δεις τη βελτίωση ή την επούλωση ενός τραυματισμού μιας χελώνας και όταν μια χελώνα επιστρέφει πίσω στη θάλασσα, στο φυσικό της περιβάλλον, στο σπίτι της - τότε ξέρεις ότι πράγματι σώζεις τις χελώνες».

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/07/2023

  Παιδικός Διαγωνισμός Παραλίας 2023: Φτιάξε το δικό σου χελωνάκι με φυσικά υλικά και στείλε μας φωτογραφία!

  Βοήθησέ μας να μεταδώσουμε το μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών σχηματίζοντας τα δικά σου θαλάσσια χελωνάκια με φυσικά υλικά που θα βρεις στην παραλία. Άμμος, πέτρες, βότσαλα, κοχύλια, φύκια, ξυλαράκια και ότι άλλο έχεις στη διάθεσή σου μπορούν να μεταμορφωθούν με λίγη φαντασία! Τράβηξε μια φωτογραφία το έργο σου και στείλε την στον Διαγωνισμό Παραλίας του ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  18/07/2023

  Ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο

  Tην προηγούμενη εβδομάδα οι εταίροι του έργου «Διατήρηση των θαλασσίων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου» συναντήθηκαν για την 9η Συνεδρίαση της Καθοδηγητικής Επιτροπής. Η συνάντηση έγινε στον Κυπαρισσιακό Κόλπο στην Ελλάδα στις 4 και 5 Ιουλίου και οργανώθηκε από το SPA/RAC και τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/07/2023

  Ειδική προσφορά για τους ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ εθελοντές: Έλα τώρα ξανά μαζί μας για 2 χελωνο-εβδομάδες!

  Είναι καιρός να έρθεις ξανά στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, ακόμηκι αν έχεις μόνο 2ή 3 εβδομάδες διαθέσιμες. Η προσφορά ισχύει για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2023. Κάνε αίτηση μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα και δες περισσότερα για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες οι θέσεις.

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!