06/03/2020

Κοινή τοποθέτηση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων επί ζητημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

koinh-topothethsh-periballontikwn-organwsewn-epi-zhthmatwn-ananewsimwn-phgwn-energeias-DT_KoiniAnakoinosiPerivallontiko.jpg

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις [ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, Greenpeace, WWF], υποστηρίζουν την απολιγνιτοποίηση του μείγματος παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με την ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο η μετάβαση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει σε πλαίσιο που θα δημιουργεί ασφυκτικές και εκβιαστικές καταστάσεις για την κοινωνία και τη βιοποικιλότητα.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν ως επείγουσες ανάγκες αφενός τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας με ριζοσπαστικές και πλήρως μελετημένες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, την υιοθέτηση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και την διεύρυνση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και αφετέρου τη συντεταγμένη, περιβαλλοντικά ασφαλή και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραπάνω περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιθυμώντας να συμβάλλουν ουσιαστικά και γόνιμα στην υλοποίηση των συναφών μέτρων πολιτικής και στον ραγδαία εξελισσόμενο κοινωνικό διάλογο:

Τονίζουν την ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων και πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει ώστε ο ριζικός αυτός μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα προς την απολιγνιτοποιημένη παραγωγή όντως να οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλής ενεργειακής έντασης και κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας ως δυο ισάξιες και απολύτως επείγουσες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν άμεσα και συντονισμένα μέτρα και πολιτικές, όπως ήδη έχει διακηρύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Συμφωνία.

Επισημαίνουν ότι το υφιστάμενο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που θεσμοθετήθηκε το 2008, χρήζει άμεσης αναθεώρησης καθώς αφενός αποδείχθηκε στην πράξη ανεπαρκές στο να διαφυλάξει προστατευόμενες και οικολογικά σημαντικές περιοχές από σοβαρή υποβάθμιση (όπως είχαν επισημάνει εξ αρχής πολλοί περιβαλλοντικοί φορείς), αφετέρου απευθύνεται σε μια διαφορετική οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητα στην Ελλάδα, ώστε πλέον να αδυνατεί να καθορίσει ένα ρεαλιστικό όραμα για την ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Σημειώνεται ότι είναι πραγματικά κρίσιμο το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ να τύχει της ευρύτερης δυνατής και ουσιαστικής κοινωνικής διαβούλευσης.

Τονίζουν την ανάγκη η Πολιτεία -επιτέλους- να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως επιβάλλει η κλιματική κρίση και η δραματική απώλεια της βιοποικιλότητας, και να εκπληρώσει τάχιστα την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000- δέσμευση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εκκρεμεί από το 2006. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση η οποία έχει ήδη υποβαθμίσει τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας, οφείλει να τερματιστεί. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας και στη βάση της αρχής της προφύλαξης προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επεμβάσεις, κρίνεται αναγκαία η οριζόντια αναστολή όλων των αιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων των έργων που κατατάσσονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς στην αδειοδοτική κατηγορία Α και αφορούν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η ανάγκη αυτή της διαφύλαξης του πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου της χώρας καθίσταται επείγουσα ιδιαίτερα σήμερα, μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», το οποίο δημιουργεί τεράστια ανησυχία στις συνυπογράφουσες οργανώσεις και επί του οποίου θα τοποθετηθούν αναλυτικά σύντομα.

Θεωρούν απαραίτητη τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ καθώς και τον έλεγχο της κατασκευής, λειτουργίας και απόσυρσής τους κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Ο στόχος της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης που θέτει ως μονόδρομο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητο να επιτευχθεί με τους ασφαλέστερους όρους και προϋποθέσεις για τις περιοχές που προστατεύονται για τη σημαντική τους βιοποικιλότητα, δηλαδή τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές και τα πολιτιστικά τοπία διεθνούς σημασίας.

Επισημαίνουν ότι οι διάφορες μορφές εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-Α.Π.Ε. θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εγκαθίστανται, να δοκιμάζονται και ως εκ τούτου να εξελίσσονται τεχνολογικά και αισθητικά, κατά προτεραιότητα μέσα στα όρια του τροποποιημένου - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ζητούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετητών που εκπονούν τις μελέτες περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (νυν Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση). Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τις εταιρείες ή τις θυγατρικές τους που κατασκευάζουν ΑΣΠΗΕ, αλλά από τις αρμόδιες αρχές. Η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στις εταιρείες. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εντοπίζουν την αναγκαιότητα πληρέστερης ενσωμάτωσης όλων των μορφών ΑΠΕ στο ΕΣΕΚ, με έμφαση σε ΑΠΕ που ως αποτέλεσμα της προόδου της τεχνολογίας (πχ. αξιοποίηση υδρογόνου για την αποθήκευση ενέργειας) είναι ικανές να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναμόρφωση των στόχων του ΕΣΕΚ. Η γεωθερμία αποτελεί μια από αυτές, εφόσον το Κράτος ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου και προχωρήσει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, αξιοποιώντας τους πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Θεωρούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα ως μια νέα πρόκληση για το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξή του αποτελεί προϋπόθεση ώστε να λειτουργήσουν τέτοια έργα εντός της επόμενης δεκαετίας, προσέγγιση που είναι κοινώς παραδεκτό ότι υπό τους σωστούς όρους μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένη, όπως εξάλλου έχει φανεί από την εμπειρία άλλων χωρών. Φυσικά και εδώ πρέπει να διασφαλιστεί εξ αρχής η διαφύλαξη των σημαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών (Δίκτυο NATURA και Σημαντικών για τα Πουλιά Περιοχών, πολιτιστικά τοπία διεθνούς σημασίας).

Αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών. Παράλληλα, απαιτείται η διαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα. Κρίσιμης σημασίας είναι επίσης η προετοιμασία και τακτική επικαιροποίηση ισοζυγίων ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης για κάθε περιφέρεια. Ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι αδύνατο να υπάρξει.

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν την κοινή τοποθέτηση επιφυλάσσονται για ειδικότερες προτάσεις και παρεμβάσεις, - κατά τη διάρκεια αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ.

Δείτε την Κοινή Ανακοίνωση εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  26/06/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες μας εκπλήσσουν: αν δεις ίχνη χελώνας στην παραλία βοήθησε την έρευνα του ΑΡΧΕΛΩΝ!

  Δεν είναι όλες οι παραλίες στην εκτεταμένη ακτογραμμή της Ελλάδας κατάλληλες για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών, αλλά μερικές φορές αυτά τα θαλάσσια ερπετά μας εκπλήσσουν! Φέτος το καλοκαίρι, ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά τη βοήθειά σου για τη διερεύνηση ενός φαινομένου που ονομάζεται «σποραδική ωοτοκία».

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/06/2024

  Λιμένι Μάνης - ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα: Δεν τις ταΐζουμε!

  Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης και το Λιμεναρχείο ζήτησαν τη συνδρομή του ΑΡΧΕΛΩΝ για την ενημέρωση των λουόμενων στην περιοχή Λιμένι της Μάνης, όπου οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη καταγράψει φέτος 12 περιστατικά επίθεσης θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  16/06/2024

  30 Χρόνια Ελπίδας: Το Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ γιορτάζει την Ημέρα των Θαλάσσιων Χελωνών

  Κάθε χρόνο στις 16 Ιουνίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Θαλάσσιων Χελωνών, μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα υπέροχα πλάσματα και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΑΡΧΕΛΩΝ, καθώς το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  13/06/2024

  Διαγωνισμός Αφίσας για παιδιά και νέους: Καλωσορίζουμε τα χελωνάκια του 2024 στις παραλίες!

  Νερομπογιές, μαρκαδόροι, κολλάζ, υπολογιστής, κινητό; Όλα είναι χρήσιμα. Χρησιμοποίησε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σου για να φτιάξεις μία αφίσα μεγέθους Α3 ή Α4 που θα ενημερώνει ότι σε λίγο εκκολάπτονται τα χελωνάκια του 2024.

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  16/05/2024

  Νωρίτερα από άλλες χρονιές άρχισε φέτος η ωοτοκία για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέττα και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στους ωκεανούς προβληματίζουν

  Για πρώτη φορά, στα 40 χρόνια καταγραφών του ΑΡΧΕΛΩΝ, βρέθηκε στις 10 Μαΐου η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στον Κόλπο Λαγανά Ζακύθου. Επιβεβαιώνονται οι επιστημονικές προβλέψεις της μετακίνησης της περιόδου ωοτοκίας νωρίτερα την άνοιξη, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  14/05/2024

  Σώσε Χελώνες, Δες την Ελλάδα με Budget

  Σε τραβάει η ιδέα να πας σε πεντακάθαρες ελληνικές παραλίες και η ευκαιρία να κάνεις τη διαφορά; Ιούνιος και Σεπτέμβριος είναι οι τέλειοι μήνες για εθελοντισμό στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/05/2024

  Γιορτή της Χελώνας για παιδιά 2024: Ταξίδεψε με τις χελώνες στη Μεσόγειο!

  Σημειώστε την ημερομηνία! Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 11:00, το Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους φίλους των θαλάσσιων χελωνών που θέλουν να γιορτάσουν, να εξερευνήσουν, να μάθουν, να παίξουν και να ταξιδέψουν μαγικά στη Μεσόγειο.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/05/2024

  Μια επιτυχημένη χρονιά για το Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Χελώνας

  Το Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Χελώνας ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά τον Μάρτιο στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, με τον ΑΡΧΕΛΩΝ να συμμετέχει ενεργά.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/04/2024

  Πρωινή βόλτα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ

  Ο κινηματογραφικός φακός του Στέφανου και της Μαρίας των SteΜa Journeys πέτυχε κάτι πολύ σπάνιο: μία θαλάσσια χελώνα Καρέττα να κάνει φωλιά το πρωί! Οι εθελοντές στα Χανιά ανέλαβαν δράση για την προστασία της.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  26/04/2024

  «Γεφυρώνοντας προσπάθειες τουρισμού και διατήρησης της φύσης», η παράπλευρη εκδήλωση του ΑΡΧΕΛΩΝ στο διεθνές συνέδριο Our Ocean, an Ocean of Potential

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είχε την τιμή να συμμετάσχει ενεργά στο συνέδριο, διοργανώνοντας μία συζήτηση για τον τουρισμό και τις προσπάθειες προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνου, του ομίλου GRECOTEL και εμπειρογνώμονες βιώσιμου τουρισμού.

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/04/2024

  Νέο! «Υποτροφίες» για πρακτική εμπειρία- άσκηση στα διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Φέτος δίνεται η ευκαιρία να υποστηριχθεί η συμμετοχή μικρού αριθμού εθελοντών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας καθώς και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής. Δείτε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για το 2024.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/04/2024

  Συντονισμός για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο: Τοπικές Αρχές και τουρισμός ενώνουν δυνάμεις

  Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έθιξε καίρια ζητήματα, όπως η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της Καρέττα. Δεδομένης της τουριστικής δραστηριότητας στις παραλίες ωοτοκίας, η ενεργή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των μέτρων κρίνεται απαραίτητη.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/04/2024

  «Τουρίστες και χελώνες;» Απλώνεται η περιβαλλοντική εκστρατεία ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα

  Στο δρόμο του αειφόρου τουρισμού στρατεύεται ξανά, μετά την πανδημία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στόχος της νέας εκστρατείας είναι να φθάσουν οι πληροφορίες για τον ορθό κώδικα συμπεριφοράς επισκεπτών σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας σε συνεργασία με τον τουριστικό τομέα.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/04/2024

  LIFE MareNatura - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  03/04/2024

  Οι πολίτες μας ενημερώνουν για εκβρασμούς θαλάσσιων χελωνών

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε την προσπάθεια καταγραφής των περιστατικών που νεκρές χελώνες ξεβράζονται στις ελληνικές ακτές από το 1992. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αύξηση στις καταγραφές αυτές που όμως μπορεί να οφείλεται στο ότι περισσότεροι συμπολίτες μας αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Μάθε περισσότερα…

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!