06/03/2020

Κοινή τοποθέτηση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων επί ζητημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

koinh-topothethsh-periballontikwn-organwsewn-epi-zhthmatwn-ananewsimwn-phgwn-energeias-DT_KoiniAnakoinosiPerivallontiko.jpg

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις [ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, Greenpeace, WWF], υποστηρίζουν την απολιγνιτοποίηση του μείγματος παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με την ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο η μετάβαση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει σε πλαίσιο που θα δημιουργεί ασφυκτικές και εκβιαστικές καταστάσεις για την κοινωνία και τη βιοποικιλότητα.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν ως επείγουσες ανάγκες αφενός τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας με ριζοσπαστικές και πλήρως μελετημένες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, την υιοθέτηση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και την διεύρυνση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και αφετέρου τη συντεταγμένη, περιβαλλοντικά ασφαλή και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραπάνω περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιθυμώντας να συμβάλλουν ουσιαστικά και γόνιμα στην υλοποίηση των συναφών μέτρων πολιτικής και στον ραγδαία εξελισσόμενο κοινωνικό διάλογο:

Τονίζουν την ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων και πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει ώστε ο ριζικός αυτός μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα προς την απολιγνιτοποιημένη παραγωγή όντως να οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλής ενεργειακής έντασης και κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας ως δυο ισάξιες και απολύτως επείγουσες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν άμεσα και συντονισμένα μέτρα και πολιτικές, όπως ήδη έχει διακηρύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Συμφωνία.

Επισημαίνουν ότι το υφιστάμενο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που θεσμοθετήθηκε το 2008, χρήζει άμεσης αναθεώρησης καθώς αφενός αποδείχθηκε στην πράξη ανεπαρκές στο να διαφυλάξει προστατευόμενες και οικολογικά σημαντικές περιοχές από σοβαρή υποβάθμιση (όπως είχαν επισημάνει εξ αρχής πολλοί περιβαλλοντικοί φορείς), αφετέρου απευθύνεται σε μια διαφορετική οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητα στην Ελλάδα, ώστε πλέον να αδυνατεί να καθορίσει ένα ρεαλιστικό όραμα για την ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Σημειώνεται ότι είναι πραγματικά κρίσιμο το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ να τύχει της ευρύτερης δυνατής και ουσιαστικής κοινωνικής διαβούλευσης.

Τονίζουν την ανάγκη η Πολιτεία -επιτέλους- να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως επιβάλλει η κλιματική κρίση και η δραματική απώλεια της βιοποικιλότητας, και να εκπληρώσει τάχιστα την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000- δέσμευση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εκκρεμεί από το 2006. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση η οποία έχει ήδη υποβαθμίσει τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας, οφείλει να τερματιστεί. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης μέτρων προστασίας και στη βάση της αρχής της προφύλαξης προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επεμβάσεις, κρίνεται αναγκαία η οριζόντια αναστολή όλων των αιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλων των έργων που κατατάσσονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς στην αδειοδοτική κατηγορία Α και αφορούν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η ανάγκη αυτή της διαφύλαξης του πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου της χώρας καθίσταται επείγουσα ιδιαίτερα σήμερα, μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», το οποίο δημιουργεί τεράστια ανησυχία στις συνυπογράφουσες οργανώσεις και επί του οποίου θα τοποθετηθούν αναλυτικά σύντομα.

Θεωρούν απαραίτητη τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ καθώς και τον έλεγχο της κατασκευής, λειτουργίας και απόσυρσής τους κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Ο στόχος της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης που θέτει ως μονόδρομο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητο να επιτευχθεί με τους ασφαλέστερους όρους και προϋποθέσεις για τις περιοχές που προστατεύονται για τη σημαντική τους βιοποικιλότητα, δηλαδή τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές και τα πολιτιστικά τοπία διεθνούς σημασίας.

Επισημαίνουν ότι οι διάφορες μορφές εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-Α.Π.Ε. θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εγκαθίστανται, να δοκιμάζονται και ως εκ τούτου να εξελίσσονται τεχνολογικά και αισθητικά, κατά προτεραιότητα μέσα στα όρια του τροποποιημένου - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ζητούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετητών που εκπονούν τις μελέτες περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (νυν Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση). Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τις εταιρείες ή τις θυγατρικές τους που κατασκευάζουν ΑΣΠΗΕ, αλλά από τις αρμόδιες αρχές. Η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στις εταιρείες. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εντοπίζουν την αναγκαιότητα πληρέστερης ενσωμάτωσης όλων των μορφών ΑΠΕ στο ΕΣΕΚ, με έμφαση σε ΑΠΕ που ως αποτέλεσμα της προόδου της τεχνολογίας (πχ. αξιοποίηση υδρογόνου για την αποθήκευση ενέργειας) είναι ικανές να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναμόρφωση των στόχων του ΕΣΕΚ. Η γεωθερμία αποτελεί μια από αυτές, εφόσον το Κράτος ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου και προχωρήσει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, αξιοποιώντας τους πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Θεωρούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα ως μια νέα πρόκληση για το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξή του αποτελεί προϋπόθεση ώστε να λειτουργήσουν τέτοια έργα εντός της επόμενης δεκαετίας, προσέγγιση που είναι κοινώς παραδεκτό ότι υπό τους σωστούς όρους μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένη, όπως εξάλλου έχει φανεί από την εμπειρία άλλων χωρών. Φυσικά και εδώ πρέπει να διασφαλιστεί εξ αρχής η διαφύλαξη των σημαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών (Δίκτυο NATURA και Σημαντικών για τα Πουλιά Περιοχών, πολιτιστικά τοπία διεθνούς σημασίας).

Αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών. Παράλληλα, απαιτείται η διαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα. Κρίσιμης σημασίας είναι επίσης η προετοιμασία και τακτική επικαιροποίηση ισοζυγίων ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης για κάθε περιφέρεια. Ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι αδύνατο να υπάρξει.

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν την κοινή τοποθέτηση επιφυλάσσονται για ειδικότερες προτάσεις και παρεμβάσεις, - κατά τη διάρκεια αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ.

Δείτε την Κοινή Ανακοίνωση εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/02/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες στους Ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας

  Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων, αυτών των ευάλωτων περιοχών του πλανήτη που αποτελούν καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, αλλά και για πολλά άλλα είδη άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και οι θαλάσσιες χελώνες.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  24/01/2024

  Γιατί τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι διεθνή;

  Τα προγράμματα προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ οργανώνονται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών που φθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως την Ν.Κορέα, την Αυστραλία και την Κολομβία. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πεδίο ή των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και στις οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαμένουν οι εθελοντές, είναι απαραίτητη για τα προγράμματα.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/01/2024

  Κοινό ΔΤ: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Επιταχύνοντας την Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Η δημοσιοποίηση της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης να διευρύνει, έστω και μεταβατικά, την εκτός σχεδίου δόμηση έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις – πράγμα αξιοσημείωτο για σχέδιο νόμου που δεν έχει καν ακόμα δημοσιευθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας είναι αντίθετο στην περαιτέρω οικοπεδοποίηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανεξέλεγκτη και άναρχη διεύρυνση των οικισμών.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/01/2024

  Ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες με δεξαμενές και εντυπωσιακά παλιά βαγόνια τρένου έχει στήσει εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

  Χελώνες συνδεδεμένες με φιάλες ορού ή μπανταρισμένες με επιδέσμους, δεξαμενές περίθαλψης και δεξαμενές αποκατάστασης με ειδικό περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, θερμοκήπια ανάρρωσης, αλλά και… ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ!

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/01/2024

  Θέσεις Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/01/2024

  Τι έγινε στον κόσμο του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2023;

  Παγκόσμιο ρεκόρ αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα και 40 χρόνια δράσης ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία της χελώνας είναι κάποιες στιγμές που γιορτάσαμε φέτος όλοι μαζί. Τι έγινε λοιπόν στον κόσμο του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2023;

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/12/2023

  Η ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον δίνει νόημα στη ζωή μας

  «Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μια ευκαιρία, όχι μόνο για τα ζώα και το οικοσύστημα, αλλά και για μας τους ίδιους που συμμετέχουμε στο Σύλλογο και για την κοινωνία μέσα στην οποία δρούμε». Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μιλά για την προσπάθεια που κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ αλλά και για το τι ελπίζει ότι θα φέρει το αύριο.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/12/2023

  19 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην συναινέσει σε αλλαγή του καθεστώτος προστασίας του λύκου στην Ευρώπη

  Οι συνυπογράφουσες 19 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόταση που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του προστατευτικού καθεστώτος του λύκου στη Σύμβαση της Βέρνης και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να απορρίψει την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/12/2023

  Σαράντα χρόνια μετά: Ο κόσμος του ΑΡΧΕΛΩΝ σήμερα

  Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου δίνει το στίγμα του ΑΡΧΕΛΩΝ σήμερα. «Στις καθημερινές μας δραστηριότητες συναντάμε, εκτός από πολλές χελώνες, και πάρα πολλούς ανθρώπους που βοήθησαν και βοηθούν.. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν όλοι όσοι εργάζονται και εκπροσωπούν το σύλλογο εκεί έξω, στα εύκολα και τα δύσκολα »

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/12/2023

  Ευχές από επώνυμους «χελωνάδες» του εξωτερικού!

  Συνεργάτες και μέλη της επιστημονικής κοινότητας από όλον τον κόσμο στέλνουν το μήνυμά τους για τα 40 χρόνια ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  14/12/2023

  Το παρελθόν έχει αξία αν γίνει φάρος που φωτίζει στο μέλλον

  Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος του ΑΡΧΕΛΩΝ και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μιλάει για την ποιότητα και τις αξίες, και τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη δημιουργία και την μετέπειτα δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ. «Ο Δημήτρης Μαργαριτούλης μας έμαθε όχι μόνο τη μεθοδολογία για την καταγραφή και προστασία των χελωνών αλλά και τι θα πει οργάνωση καθηκόντων, ευθύνη, συλλογικότητα, αξιολόγηση, συνεργασία» αναφέρει.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/12/2023

  Σημειώσεις μίας εθελόντριας (Μέρος 2): Τα τραύματα στο κεφάλι είναι πιο συχνά από όσο νομίζετε

  Η Jessica έγινε εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ για 6 εβδομάδες το 2023 και μιλά για όσα έμαθε φροντίζοντας θαλάσσιες χελώνες με τραυματισμούς στο κεφάλι που προκαλούνται από ανθρώπους.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/12/2023

  Σημειώσεις μίας εθελόντριας (Μέρος 1): Η Jessica Van Damme βρέθηκε στο Κέντρο Διάσωσης

  «Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου υπήρχαν περισσότερες από 30 τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες που νοσηλεύονταν στο Κέντρο Διάσωσης. Επτά από αυτές απελευθερώθηκαν επιτυχώς, αλλά, κατά την ίδια περίοδο, υπήρξαν πέντε νέες αφίξεις – όλες χελώνες με ανθρωπογενή τραύματα. Εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε η μεγαλύτερη απειλή για αυτές!», γράφει η Jessica.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  30/11/2023

  Καλοκαίρι 2024: Έλα ξανά και ανάλαβε ευθύνες στα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας!

  Η συμμετοχή ή η επιστροφή στα προγράμματα προστασίας θαλάσσιας χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ ως Υπεύθυνος Πεδίου θα σου δώσει την ευκαιρία να ηγηθείς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να εκπαιδεύσεις και να βοηθήσεις άλλους εθελοντές. Αυτές οι θέσεις παρέχουν υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας στη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και βελτίωση στις επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες. Βιάσου και κάνε αίτηση τώρα! Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έμπειρων και εξειδικευμένων εθελοντών επιλέγονται σαν Υπεύθυνοι Πεδίου σε κάθε πρόγραμμα.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/11/2023

  Δημιουργία της «Συμμαχίας για τον Αμβρακικό»

  Όραμα της Συμμαχίας αποτελεί η ανάδειξη της μοναδικής οικολογικής αξίας και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Αμβρακικού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, αποκατάσταση και προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητάς του, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα!

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!