Found: Kefalonia

Injury: Flipper injury

History: