ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Πρακτική άσκηση και ευκαιρίες έρευνας

Πρακτική άσκηση

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια κάθε χρόνο για τη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων. Τα άτομα που κάνουν πρακτική λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση και έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους υπόλοιπους εθελοντές full-time. Τα έντυπα που απαιτούνται από το Πανεπιστήμιο πρέπει να στέλνονται στον Υπεύθυνο Εθελοντών σχετικά νωρίς, κατά προτίμηση μαζί με την υποβολή της την αίτησης.

Να σημειωθεί ότι αδημοσίευτα δεδομένα από τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ δεν μπορούν να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν για προσωπικές εργασίες. Δυστυχώς ο ΑΡΧΕΛΩΝ δεν μπορεί να υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν των δραστηριοτήτων των εθελοντών που προαναφέρθηκαν και δεν μπορεί να διαθέσει ειδικό επιβλέποντα για όσους κάνουν πρακτική άσκηση

Το ύψος της εθελοντικής εισφοράς συμμετοχής για την πρακτική άσκηση για περιορισμένο αριθμό Ελληνόφωνων σε κάθε πρόγραμμα αναφέρεται στον Γενικό Πίνακα όλων των προγραμμάτων, κατηγοριών και εισφορών καθώς και οι πολιτικές ακύρωσης επιβεβαιωμένης κράτησης και αλλαγής περιόδου συμμετοχής αναφέρονται εδώ.

Παρακαλούμε να γίνει προσεκτική ανάγνωση των πληροφοριών για κάθε πρόγραμμα σχετικά με τα καθήκοντα, τη διαμονή, τις ημερομηνίες και εισφορές και τον ελεύθερο χρόνο, ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα που ενδιαφέρει κάθε υποψήφιο πριν υποβάλλει την αίτησή του/της.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση πρακτικής άσκησης θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησής σας να ενημερώσετε την Υπεύθυνη εθελοντών (volunteers@archelon.gr) για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού σας φορέα.

Αφού επιβεβαιωθεί η συμμετοχή για πρακτική άσκηση, και κατά την άφιξή του στο πρόγραμμα, το άτομο που θα κάνει πρακτική άσκηση πρέπει να παραδώσει στον Υπεύθυνο πεδίου τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στο Πανεπιστήμιο σχετικά με την ολοκλήρωση της πρακτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έγκαιρη συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων.

 

Ευκαιρίες για έρευνα

Στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ δίνονται δυνατότητες για έρευνα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή μεταδιδακτορικών ερευνητών, η οποία πρέπει να οργανωθεί κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους ως εθελοντές. Μόνον εθελοντές προηγούμενων ετών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ μπορούν να υποβάλλουν πρόταση έρευνας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 15η Μαρτίου κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες για έρευνα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών θα βρείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για μεταδιδακτορική έρευνα υπάρχουν εδώ.

Για την υποβολή ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί είτε το Παράρτημα για φοιτητές ή το παράρτημα για μεταδιδακτορικούς και να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την πρόταση στο volunteers@archelon.gr. Αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν επίσης στο  volunteers@archelon.gr

Θα απαντήσουμε σχετικά με την πορεία της αίτησής σας μέσα σε 2 εβδομάδες.

 

Navigation

Social Media